به کودکان و زنان احترام میفرمود

مهدی رسولی

بیشتر

به کودکان و زنان احترام میفرمود

به احترام فقیران قیام میفرمود

خوشا به حال کسانی که راستگویانند

امام جعفر صادق امام میفرمود

تو فتنه ی نمرود

میون آتیش و دود

خلیل آل الله 

نفس نفس میزنه 

به یاد بی کفنه

میگه با گریه و آه 

نفس المهموم ...مطالب مرتبط