زمین پر از فرشته تا آسمون نوشته
 خدا از گِلش، گُلی تازه سرشته
 می باره از آسمون ستاره
 فیض لطف اللهی می باره
 اومده زهرا دنیا دوباره
 اومد نور خدا دوباره به زمین
 بیا تازه گل ولایت رو ببین
 اشفعی لنا
 دلم گرم نگاته، دخیل زائراته
 توی صحن طلاته
 دعا کن دلم رو که محتاج دعاته
 پیش قلبم تو صحن تو آروم
 کی شده از درگاه تو محروم
 اشفعی لنا فی الجنه خانم
 خانم روز جزاء منم منتظرت
 میدونم که میای همراه مادرت
 اشفعی لنامطالب مرتبط