سلطان دلم رعیت منم 

چه سعادتی برام که با تو هم وطنم

وقتی که یه بار پیشت میام 

تو خودت سه بار میای برای دیدنم

سلطان دلم رعیت منم 

چه سعادتی برام که با تو هم وطنم

وقتی که یه بار پیشت میام 

تو خودت سه بار میای برای دیدنم 

سلام ای ای صنما 

سلام قبله نما 

سلام ساحل امن من 

سلام شاه کرم 

سلام سمت حرم 

سلام معنی پر زدنمطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

کربلای همه دستته خانم سه ساله
کربلای همه دستته خانم سه ساله

سه شنبه, 06 اردیبهشت 1401

پخش
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش