علیکم به نور علیکم به معصومه 

علیکم به قم جایی که دلم آرومه

علیکم به نور علیکم به معصومه 

علیکم به قم جایی که دلم آرومه

شب تولده خانومه ...

علیکم به نور علیکم به معصومه 

علیکم به قم جایی که دلم آرومه

علیکم به نور علیکم به معصومه 

علیکم به قم جایی که دلم آرومه

شب تولده خانومه ...مطالب مرتبط