جان جان جان جانانه رضا جانم

ماه ماه ماه تابانه رضا جانم 

جان جان جان جانانه رضا جانم 

ماه ماه ماه تابانه رضا جانم 

ذکر مردم خراسانه رضا جانم 

ای قربون حرم بی مثال تو 

رفته به فاطمه همه ی خصال تو

ای قربون حرم بی مثال تو 

رفته به فاطمه همه ی خصال تو 

شوک تو جلال تو عصمت و کمال تو

اظهر من الشمس تو نور لا یزال تو 

بدون یاد تو دنیا حرومه زائر هات مولاتی معصومه 
مطالب مرتبط