شیر شکار دل دل سوار

شیر یزدان شاه مردان 

قدرت پروردگار

شیر شکار دل دل سوار

شیر یزدان شاه مردان 

قدرت پروردگار


مطالب مرتبط