به کی بگم این درد

جواد مقدم

بیشتر

به کی بگم این درد

به کی بگم از حالم

روضه خون مسمار 

سینه زن گودالم 

به کی بگم این درد 

به کی بگم از حالم

روضه خون مسمار 

سینه زن گودالم 

خونه پر از دود 

کوچه پر از مه شد 

حرمتی که بازم 

به زیر پا له شد 

روضه روضه ی در و دیواره 

روضه آخرش کوچه بازاره 

پای روضه جون بدی جا داره 

پای روضه جون بدی جا داره 

روضه روضه ی در و دیواره 

روضه آخرش کوچه بازاره 

پای روضه جون بدی جا داره 

پای روضه جون بدی جا داره 

آه از غریبی آه از غریبی
مطالب مرتبط