ای شرف بر عالم

مهدی اکبری

بیشتر

ای شرف بر عالم

زینت دوش خاتم 

غلام درگاهتم 

هزار هزاران حاتم 

امیر بی همتایی 

توی کرم یکتایی

دست خدا هستیو 

روزی ده دنیایی
مطالب مرتبط

تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه
تو که باشی دلم دیگه نمی لرزه

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
حرف قلبمو میگم بدونی
حرف قلبمو میگم بدونی

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال
چقدشلوغه گودال رفته حسینم از حال

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش