گرم طوافش بهجت و گلپایگانی ها
 پس کعبه سیار آیات عظام آمد

هر چه بگویم از وجودش باز کم گفتم
 بانوی با مهر و محبت، با مرام امد

ذکر لبانم دم به دم یا ضامن آهوست
 عیدی من امشب فقط با ضامن آهوست

چون او ندارد دختری تکتم به این خوبی
 بر زخم های کهنه اش مرهم به این خوبی

با خنده ای که می زند دردی نمی ماند
 از جان مادر می زداید غم به این خوبی

جز دخترش اسرار را با کس نمی گوید
 وقتی خدایش می دهد محرم به این خوبی

شاه خراسان بعد از این دیگر چه کم دارد
 وقتی که دارد مونس و همدم به این خوبی

 مطالب مرتبط