چقدر عرض جسارت بر آن بدن کردند
 عزیز فاطمه را نعلها کفن کردند 

 مطالب مرتبط