کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین (ابراهیم رحیمی)

سایر ذاکرین

بیشتر

کیمیاییست عجب تعزیه داری حسین

که نباید ز کسی منت  اکسیر  کشید

 مطالب مرتبط