بزرگترین سرمایه

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

بزرگترین سرمایه 

با حرمش همسایه 

بهش میگم آقای اباعبدالله 

ولم کنه بیچارم 

همش میگم با یارم 

که من تو رو دوست دارم 
مطالب مرتبط

جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
دائم به یادت اشکم روونه
دائم به یادت اشکم روونه

چهار شنبه, 16 آذر 1401

پخش