سحر از واژگان لبخند است

مهدی رسولی

بیشتر

سحر از واژگان لبخند است

که به روح خدا همانند است 

شب تبعید درس خون میگفت 

پیر در خطبه جنون میگفت 

ظلم بی دردسر نخواهد ماند 

شب حق بی سحر نخواهد ماند

شب زندان اگر چه تاریک است 

بشتابید صبح نزدیک است 

پیر ما گفت کربلا اینجاست 

مرگ بر کدخدا خدا اینجاستمطالب مرتبط