علی را گر که بردارند از بین شهادت ها (محمد حسن فیضی)

سایر ذاکرین

بیشتر

اگر لازم شود حرف از دهان بیرون نمی آید

که بی اذن علی تیر از کمان بیرون نمی آید

علی را گر که بردارند از بین شهادت ها

صدا از بند بند این اذان بیرون نمی آید

نگوید گر که ابراهیم در آتش علی جانم

یقینا سربلند از امتحان بیرون نمی آید

چه رزمی می کند حیدر که در هنگام پیکارش

صدا از دوستان و دشمنان بیرون نمی آید

همین گونه به وقت گفتن تسبیح زهرایش

نفس از سینه ی صاحبدلان بیرون نمی آید

دهانم باز شد ذکر علی سوزاند دنیا را

به جز آتش که از آتش فشان بیرون نمی آید

شنیدم شاطر عباس صبوحی گفته بی نامش

به ولله از تنور گرم نان بیرون نمی آید

نجف میخانه ی شیعه ست یعنی مشتری اینجا

بمیرد دست خالی از دکان بیرون نمی آید

به لطف صاحبم راضی ام اینگونه ، که از خانه ؛

سگ اهلی برای استخوان بیرون نمی آید

چه زحمت می کشی بیهوده عزرائیل ، ازاین تن ؛

نخواهد حیدر کرار جان بیرون نمی آید


 مطالب مرتبط