نگاه کن کتاب خدا رو

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

نگاه کن کتاب خدا رو

که صفحه به صفحه علیه 

نگاه کن کتاب خدا رو 

که صفحه به صفحه علیه 

هزار جنگ اگر که به پا شه

هزار هیچ به نفع علیهمطالب مرتبط