باز هم خیمه‌گاه غارت شد

مجتبی رمضانی

بیشتر

باز هم خیمه‌گاه غارت شد

به امام رضا جسارت شد 

قبله ی آسمان امام رضا 

ضامن آهوان امام رضا 

دل ما چشم خیس آهویت

ما که شرمنده ایم از رویت 

رحمت بی کران امام رئوف 

دلبر مهربان امام رئوف 

 

 مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400