بیمار بشم پنجره فولادت هست

آشوب بشم صحن گوهرشادت هست

حتی  اگه اسمم یادم بره باز 

تو عمق دل اسم تو و یادت هست
مطالب مرتبط