تویی جان و جانان تویی شاه ایران
 دلمو شیدا کن مددی یا سلطان
 آقام آقام آقام سلطان قلبم
 یاد حرم هواییم میکنه
 هر روز هفته خدا امام رضاییم میکنه
 عطر ضریحت دوباره کربلاییم میکنه
 سلطان قلبم
 دل من وصله به حریم تو
 میبینم روی سرم دست کریم تو
 وسط صحنت میزنم زانو
 واسه برگه ضمانت اومده آهو
 السلطان امام رضا السلطان امام رضا
 دل من مجنونه دوباره میخونه
 به هوای سلطان تا حرم حیرونه
 آقام آقام آقام هواتو کردممطالب مرتبط