آمده ام ای شاه پناهم بده (محمد علی کریمخانی)

سایر ذاکرین

بیشتر

آمــــــده ام
آمــدم؛ ای شـــاه
پنـــاهـم بده
خطِ امـــانی، ز گنــــاهم بــده
ای حَرمَت؛ ملجـاءِ درماندگان
دور مَــران، از در وُ راهم بده


ای حَرمَت؛ ملجـاءِ درماندگان
دور مَـــران، از در وُ راهم بده
لایقِ وصلِ تو که، من نیستـم
لایقِ وصلِ تو که، من نیستــم
اذن؛ به یک لحظه، نگاهم بده… رضـا جانمطالب مرتبط