وقتی که ما به سوی حرم بال می زنیم

مهدی رسولی

بیشتر

وقتی که ما به سوی حرم بال می زنیم
 یک سر به عرش و قبله ی آمال می زنیم
 پیوند شاخه های دل خویش را فقط
 با آن درخت سبز کهنسال می زنیم
 شکر خدا که ماه محرم فرا رسید
 امسال هم به سینه چو هر سال می زنیم
 عطری که از سفر به خراسان خریده ایم
 بر پیرهن سیاه و بر این شال می زنیم
 ما میهمان سفره ی ششماهه می شویم
 وقتی گریز روضه ی منهال می زنیم
 با فاطمه برای حسین گریه می کنیم
 با هم سری به داخل گودال می زنیم
 ثابت نموده اند شهیدان ، زمان مرگ
 بوسه به پای دوست به هر حال می زنیممطالب مرتبط