من یار ندارم دلدار ندارم

سید مهدی میرداماد

بیشتر

من یار ندارم دلدار ندارم
 
 جز با علی و آل علی کار ندارممطالب مرتبط

از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش