يقين دارم که حق با اين همه گمراهيم بخشد

حسین طاهری

بیشتر

حنیف طاهری

بیشتر

يقين دارم که حق با اين همه گمراهيم بخشد
 
فروغ معرفت از مهر ثار اللهيم بخشد
 
گنهکارم ولي ديوانه مهر حسينم

خدا شايد گناهم را به خاطر خواهيم بخشدمطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش