ای به قربان اباعبدالله

حسین طاهری

بیشتر

حنیف طاهری

بیشتر

ای به قربان اباعبدالله

جانه جانانه اباعبدالله

رزق ما میرسد از خان اباعبدالله

پس دوباره سر دامان اباعبدالله 
مطالب مرتبط

 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

چهار شنبه, 20 بهمن 1400

پخش