موی آشفته و این وضع بهم ریخته اش

ابوالفضل بختیاری

بیشتر

موی آشفته و این وضع بهم ریخته اش

از عبایی که کشیده به سرش معلوم است

دو قدم راه نرفته به زمین می افتد 

اثر زهر به روی جگرش معلوم استمطالب مرتبط