دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت

جایی ننوشته است گنهکار نیاید

 فقیرانه چشمم رو به ایوانه

رزقم دست سلطانه آقای دل مجنون

رضا جانه 

 فقیرانه چشمم رو به ایوانه

رزقم دست سلطانه آقای دل مجنون

رضا جانه 
مطالب مرتبط

دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم
دلم گرفته از همه دلم گرفته از خودم

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
جوون امام حسین
جوون امام حسین

پنج شنبه, 26 اسفند 1400

پخش