کربلایی نمیشم بدون امام رضا (ابراهیم رحیمی)

سایر ذاکرین

بیشتر

کربلایی نمیشم بدون امام رضا
جوونی ما فدا جوون امام رضا
سر سفره اش برکت زیاد داره
هر گدایی که امام جواد داره
وقتی این آقا کرامت میکنه
برا نوکراش قیامت میکنه
کربلایی نمیشم بدون امام رضا
جوونی ما فدا جوون امام رضا
قسم های سر سجادمونه
هم امام هم امام زاده امونه
اگه مشهد برات حسین میده
کربلا برات کاظمین میده
کربلایی نمیشم بدون امام رضا
جوونی ما فدا جوون امام رضا
این پدر پسر برا هم میمیرند
برا غربت محرم میمیرند
این لقب ورد زبون مردمه
علی اکبر امام هشتمه
کربلایی نمیشم بدون امام رضا
جوونی ما فدا جوون امام رضامطالب مرتبط