در چشم هایت حسرتی بسیار مانده

مهدی رسولی

بیشتر

در چشم هایت حسرتی بسیار مانده
 گویا دلت بین در و دیوار ماندهمطالب مرتبط