در بارگاه تو تمام خلق جا دارند

مهدی رسولی

بیشتر

در بارگاه تو تمام خلق جا دارند

حتی همان ها که فقط بار خطا دارند 

آنها که از مشهد مشرف میشوند اینجا 

در محضر تو حس و حالی آشنا دارند 

روی از فقیران درت پنهان نکن مولا 

مردم گرفتارند غیر از تو که را دارند

راز مگوی زائرانت را تو میفهمی
مطالب مرتبط