یا ایها الرئوف یا ایها الجواد

محسن عرب خالقی

بیشتر

یا ایها الرئوف یا ایها الجواد

رد نکن دست ما رو یا باب المراد 

ای باب حاجت همه ای قبله ی مراد 

نور الهدی ولی خدا سید العباد 
مطالب مرتبط