مثل اهل بیتی

محسن عرب خالقی

بیشتر

مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح
من رکبها نجاء و ترکها غریب
واما سفينة الحسين
بی قرار کشتی نجات حسینیم
چشم انتظار کشتی نجات حسینیم
سینه زن‌ها روز قیامت می بینین
ما سوار کشتی نجات حسینیم
عالی درجات کشتی نجات
ای آب حیات عالم به فداتمطالب مرتبط