آهای اهل مدینه مهاجر و انصار

محمدحسن فیضی

بیشتر

آهای اهل مدینه مهاجر و انصار

تمام عمر بی هیچ چشم داشت علی 

برای عزت اسلام در میانه ی جنگ

همیشه جان خودش را وسط گذاشت علی 

چه چاه ها که برای شما نکند علی 

چه نخل ها که برای شما نکاشت علی 

به جای زحمت او کاش رحم میکردید 

میان خانه زنی پا به ماه داشت علیمطالب مرتبط