کجا بره سائل آل موسی بن جعفر

مهدی رسولی

بیشتر

کجا بره سائل آل موسی بن جعفر

همه درا بسته میشه به روش غیر این در

اگه بیراهه رفتم جوونی کردم آقا 

کمک کن تا به سمت کربلا برگردم آقا

ای پناه بی پناها آبروی رو سیاها 
مطالب مرتبط