حرمت با همه فرق داره

علمت با همه فرق داره

قسمت با همه فرق داره 

اصلا کرمت با همه فرق داره 

حرمت با همه فرق داره

علمت با همه فرق داره

قسمت با همه فرق داره 

اصلا کرمت با همه فرق داره 

هیئتت با همه فرق می کنه

حرمتت با همه فرق می کنه

سجده ی ما روی مهرت

یعنی تربتت با همه فرق می کنه

برای خالق و پیمبر و علی و فاطمه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

برای خالق و پیمبر و علی و فاطمه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق داره

حسن و حسین با همه فرق دارهمطالب مرتبط

شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش