جلوه دادار علی 

حیدر کرار علی 

حک شده بر قلب من

یکصد و ده بار علی 

اولی و اعلا و احد 

مدح تو بی حد و عدد 

ذکرمه یا علی مدد 

جانم  علی جانم 

مرشد جبرئیل امین

دست خدا روی زمین

تویی امیر مومنین 

جانم  علی جانم 

تو شیر یزدانی

تو شاه مردانی 

در مدح تو اینگونه 

فرموده پروردگار 

لافتی الاّ علی 

لاسیف الاذوالفقار

علی علی علی  یا علی 

از گهواره تا گور

اسم علی را جار می زنم

همانند آیات قرآن نام تو را میبرم

ای رمز قل هو الله احد

نور تو در عرش الهی جلوه گر است

تو را چگونه می توانبشر خطاب کرد

در حالیکه نور خدا در وجود تو ظاهر شد

عشق به تو خیر العمل من است

نام تو را فریاد می زنم

و شهادت میدهم که تو ولی خدا هستی 

جایگاه تو بسیار والاست 

خدا بر تو درود فرستاد

وحی خدایی در آسمان

با عزت و افتخار این ندا را سر داد

ای که اسمت 

گره گشای کار‌هاست

نور تو نور خداوند است 

هر موقع مشکل داشتی بگو

یا علی یا مرتضی

روح و روانم علیست

قدرت زبانم و بیانم علیست

امام اولم علیست

قبله گاه ایمانم علیست

درمان دردم علیست 

به همه موجودات جان علیست 

ای به عالم سلطان 

جانم به قربانت 

در مدح تو همین بس که 

خدا فرمود 

لافتی الاّ علی 

لاسیف الاذوالفقار

علی معیار عشق است 

علی حامی حق است 

انبیاء الهی باشند یا اولیاء الله 

علی برای همه مددکار است 

علی سر تا پا نور است 

علی مظهر همه‌ زیبایی هاست

علی فاتح خیبر است 

این جهان با نور علی روشن است 

همه انسان ها به طور روشن می دانند 

علی محافظ دین است 

علی ایمان من است 

جانم به فدای علی 

در جنگ احد این بر همه 

دنیا روشن شد که 

غیر از علی مردی نیست و غیر از ذوالفقار شمشیری نیستمطالب مرتبط