ای دهمین نور ولایت 

ای دهمین معدن حکمت 

 

ای دهمین مظهر توحید 

دهمین راه هدایت

 

 تنها تو این وادی 

راهم رو نشون دادیمطالب مرتبط