حق داری آقا بهم محل نذاری

امیر کرمانشاهی

بیشتر

حق داری آقا بهم محل نذاری
 سخته برا من بگی دوستم نداری
 خونه ی قلبم جای معطلی نیست
 شأن تو نیست که پا تو کویر بذاری
 کویرمو بارون نزده روی ترک هام
 شکستنیه مردی که داد می زنه تنهام
 یه وقتا حالم خوب نمیشه حتی با رفیقام
 رفیق من فقط تویی کاش زودتر می فهمیدم
 پاره تن فقط تویی کاش زودتر می فهمیدم
 عشق بدون شک تویی کاش زودتر می فهمیدم
 رفیق بی کلک تویی کاش زودتر میفهمیدم
 جان من جان من جان من حسین
 طبعم عوض شد حال و هوام کجا رفت
 گمشده دارم بچگیام کجا رفت
 یه یا حسین گذشته ها رو می خواهم
 اون حرمای امام رضام کجا رفت
 عقب اگه می افته همش اومدن من
 برا اینه که سخت شده این دل مثل آهن
 بزرگی کن و این بد بیچاره رو نشکن
 یه بار دیگه کوتاه بیا
 جان هرکی دوست داری
 سر روی بالش می ذارم
 هر شب با گریه زاری
 فرقی برا من نداره تو خواب یا تو بیداری
 فقط ازت حرم می خواهم یعنی این بارم می ذاری
 جان من جان من جان من حرممطالب مرتبط