زیبا هلالم روی نیزه

بازی نکن با جان زینب

قرآن بخوان تا جان بگیرم 

ای قاری قرآن زینب 

زیبا هلالم روی نیزه 

بازی نکن با جان زینب

قرآن بخوان تا جان بگیرم 

ای قاری قرآن زینب 
مطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش