عشق در پرده ی این پرسش بی حاصل ماست

حنیف طاهری

بیشتر

عشق در پرده ی این پرسش بی حاصل ماست

 

 دل ما در حرمت یا حرمت در دل ما

 

خون بها از که بخواهیم که در روز جزا 

 

شافع ماست همان کس که دمش قاتل ماستمطالب مرتبط