تا نظر داری به ما در عشق تو گل می کنیم

گر نباشد لطف تو در دم تنزل میکنیم 

دوره های سخت را با امتحان های عجیب 

با دعاهای خودت یک سر تحمل میکنیم 

برد ما این است در اوج مصیبات زیاد 

زود بر دردانه ی زهرا توسل میکنیم 

نام بانوی حرم رمز عبور از فتنه هاست

با غم بانوی قم در دل تغزل میکنیم 

آبرو دار است بانو نزد درگاه خدا 

اشفعی لی را به وقت هم و غم پر میکنیم

عمه ات بر شیعیانت روز و شب دارد نظر 

این چنین داریم احساس تکامل میکنیم

آری از اخت الرضا حاجات میگیریم ما 

همچو او در عالم ایجاد تحول میکنیم 
مطالب مرتبط

دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش