زیباترین اهالی دنیای عشق هم

یوسف شدند و گرمی بازارتان شدند 

لطف شماست اینکه تمامی انبیا

بالاتفاق سائل دربارتان شدند 

آنها که پا منت چشم کریمتان بی سر شدند

تازه بدهکارتان شدند 

این بالها که زیر تب عشق سوختند

خاک تبرک در و دیوارتان شدند
مطالب مرتبط