لباس خاکیمو بیار مادر

جبهه علمدار و علم می خواد

بزار بگم که عمه سادات

بازم مدافع حرم می خواد

تمام هم سن های من رفتن

تا برسن به ظهر عاشورا

مطالب مرتبط