گل جای خود دارد ای کاش آهن در آتش نماند

حسین طاهری

بیشتر

گل جای خود دارد ای کاش آهن در آتش نماند

من دوست دارم که حتی دشمن در آتش نماند

راه گریزی ندارم ، می سوزم و می نویسم

صد مرد آتش بگیرد ، یک زن در آتش نماند
مطالب مرتبط

آرام جان
آرام جان

پنج شنبه, 17 مهر 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش
جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش