دلم خوش است که جانان دلبری دارم

غلام یارم و یک دانه سروری دارم 

 

نماز شکر به پا می کنم به لطف سحر 

که خوب قبله ایی از وجه داوری دارم 

 

ملک به دولت من غبطه می خورد هر صبح 

چه رزق ها به عطای پیمبری دارم 

 

نوشته اند مرا از ازل محب علی

به امر اوست که آوای حیدری دارم 

 

به اذن زهرا من از گل حسنم 

نشان خادمی از نسل کوثری دارم 

 

به یمن تربت ارباب کام من باز شد 

ز کودکی به دلم شور نوکری دارم 

 

همه به حشر پی یک شفیع می گردند

من از ازل شفاعت ز عسکری دارم 

 

به کوی یار بیا با سلام و با صلوات 

که بزم جشن ابا مهدی است باب نجاتمطالب مرتبط