حسین عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم

آه ای دل آروم بگیر

حسینی بمون حسینی بمیر

آقا از اون سرزمین

بذار سهم من بشه اربعین

حسین عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم ....

ای وای جفون و جراح داره مادرش میره قتله گاه

مادر نداره قرار شده قتله گاه مثل نیزه زار

ای وای حرامی پست اومد با چه وضع رو سینه اش نشست

ای وای عزیز دلم .....

حسین عزیز دلم عزیز دلم عزیز دلم ....مطالب مرتبط