دوست دارم تویی مهد خروش شهیدان من

دوست دارم تویی خاک مزارم و جانان من

دوست دارم ای وطن ای ایران من

عاشق توام

مطالب مرتبط