به مالک بگو بمان استوار

علی را ببین میان غبار 

صدای زوزه ی کفتار ها که میشنوی 

رسیده سمت معاویه لشکر علوی 

بدان تمام شده کار فتنه ی اموی 

از راهت برنگرد این کشور کوفه نیست

روی سرهای ما سربند یا علیست
مطالب مرتبط

شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش