ذکرت از سرم نمیره

بیچارس هر کی حرم نمیره

فرمود اینو بی بی زینب

سرم بره معجرم نمیره 
مطالب مرتبط

جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

پنج شنبه, 19 اسفند 1400

پخش
جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش
بزرگترین سرمایه
بزرگترین سرمایه

پنج شنبه, 19 خرداد 1401

پخش