ای دنیا در مقام زن لاف بیهوده ای نزن

زن یعنی همسر نبی زن یعنی مادر حسن 

زن شیر آفرینه زن ام البنینه

زن سیده زینب بنت امیرالمومنینه

پیام زندگی داده زینب برامون

برای خواهرم خواهرت خواهرامون

زندگی یعنی مردن پای دین پای مکتب

معنی آزادی رو یادمون داده زینب 

ای دنیا بعد فاطمه غیر زینب ملیکه نیست

تو عالم دختری مثل ماده شیر علی که نیست

با خشمش دمار ظلم در میاره 
مطالب مرتبط

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش
آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401