کجایید ای شهیدان خدایی

بلا جویان دشت کر بلایی

کجایید ای سبکبالان عاشق

پرنده تر زمرغان هوایی

چه اعجازیست در کویت 

که دارد بهترین ها را

که خالی کرده از شوقش

تمام سرزمین ها رامطالب مرتبط

ان ذکر الخير في العالمين
ان ذکر الخير في العالمين

دو شنبه, 01 شهریور 1400

پخش
برید کنار من خودم خاکش می کنم
برید کنار من خودم خاکش می کنم

شنبه, 24 اردیبهشت 1401

پخش