این واژه معنی اش ز قلم ها فراتر است

شایسته اش زبان و لبان پیمبر است

هر چه میخواهید درس ادب کنید 

اما بدانید پای قلم به گرد مدیحش نمیرسد

عرض ارادتی است فقط عرضه بهتر است

او کوثر است و خیر کثیر است و وصف او 

از هر زبان که میشنوی نامکرر استمطالب مرتبط

بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد
بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد

سه شنبه, 31 خرداد 1401

پخش
روضه شب هشتم محرم 98
روضه شب هشتم محرم 98

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
مادرم بیمار است
مادرم بیمار است

دو شنبه, 05 دی 1401

پخش